STADGAR FÖR FÖRENINGEN SWEDISH STREET ROD ASSOCIATION (SSRA)

 

§1 Föreningens namn

Denna sammanslutning som benämns SWEDISH STREET ROD ASSOCIATION (SSRA) består av enskilda individer som äger, bygger och konstruerar, eller som planerar ett ägande, byggande eller konstruerande av Street Rods.

§2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att genom samverkan och aktiviteter av lämplig art främja medlemmarnas intresse, informera om Street Rodding och dess utveckling samt att utåt företräda medlemmarnas intresse gentemot myndigheter, samhälle, organisationer m fl.

§3 Medlemskap

Som medlem i SSRA må styrelsen antaga fysisk person som äger, bygger och konstruerar, eller som planerar ett ägande, byggande och konstruerande av en Street Rod, och som uppfyller de kvalifikationskrav som tid efter annan fastställs av årsmötet. Ansökan om medlemskap skall insändas till medlemsansvarig med personuppgifter och uppgifter om fordon som är färdiga eller under byggnation och konstruktion.
Medlem skall agera och uppträda på sådant sätt att han/hon ger föreningen gott renommé.
Medlemskap upphör:
1. Om fastställda kvalifikationer ej längre uppfylls.
2. Med årets utgång – eller senast angiven betalningsdag för medlemsavgift, om årsavgift (medlemsavgift) som förfallit till betalning ej erlagts.
3. På medlems egen begäran, fr.o.m. den tidpunkt medlem önskar.
Föreningsmedlem som uteslutits p.g.a. styrelsens ställningstagande äger rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte varvid styrelsens beslut stadfästes om 2/3 majoritet uttalar sig härför.

§4 Medlemsavgifter

För täckande av föreningens kostnader fastställs de avgifter från medlemmarna som befunnits erforderliga vid ordinarie årsmöte. Sätt för debitering, liksom avgiftens storlek, föreslås av styrelsen. 

§5 Föreningsstyrelse

Föreningens angelägenheter handläggs av styrelsen, bestående av ordförande, sekreterare, kassör och 4-8 ledamöter.
Styrelsens ordförande väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av ett år.
Styrelsens sekreterare och kassör väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av två år. Övriga ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av ett år.
Valberedningen består av två ledamöter som vid ordinarie årsmöte har utsetts för en tid av två år.
Styrelsen som är beslutsmässig när mer än hälften av antalet valda ledamöter är närvarande och om beslutet ense utser inom sig vice ordförande.
Det åligger styrelsen att särskilt arbeta för föreningens principiella ändamål, att bereda ärenden för behandling på årsmötet samt att verkställa av årsmötet fattade beslut.
Styrelsens sammanträden hålls på en tid och plats enligt kallelse av ordförande eller vid förfall för denne, annan styrelseledamot.

§6 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper skall avslutas per kalenderår.
Räkenskaperna skall granskas av två utsedda revisorer, som vid ordinarie årsmöte har utsetts för en tid av två år.
Räkenskaperna skall vara avlämnade till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorernas berättelse skall vara inlämnad till styrelsen senast dagen före årsmötet. Revisionsberättelsen skall förutom eventuella iakttagelser innefatta förslag till huruvida ansvarsfrihet för styrelsen kan tillstyrkas eller avslås.

§7 Föreningsmöten

Ordinarie årsmöte hålles årligen under våren, dock senast 30 april, och på plats enligt styrelsens bestämmande. Vid årsmötet skall följande ärenden obligatoriskt behandlas.
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Fråga om mötet anser sig stadgeenligt kallat.
5. Justering av röstlängd.
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om medlemsavgift för täckande av föreningens kostnader.
10. Val av ordförande på ett år.
11. Val av sekreterare/kassör på två år.
12. Val av 2-4 ledamöter i styrelsen för ett år.
13. Val av revisorer på två år.
14. Val av ledamöter för valberedning på två år.

Extra föreningsmöten skall kallas när styrelsen finner erforderligt eller när minst en fjärdedel av antalet medlemmar skriftligen hos styrelsen påkallar sådant möte. Kallelse till föreningsmötet skall jämte dagordning avsändas till samtliga medlemmar minst 21 dagar före ordinarie årsmötet och senast 7 dagar före extramöte.
Rösträtt vid föreningsmöte tillkommer medlem som senast 14 dagar före mötet erlagt alla avgifter till föreningen som debiteras tidigare än två månader före mötet. Vid föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röster äger ordförande utslagsröst. Val sker med slutna sedlar om framställande härom göras av närvarande medlem. Vid lika röstetal skiljer lotten.

§8 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom enhälligt beslut av ordinarie årsmöte.

§9 Föreningens förbindelser och åtaganden

För föreningens förbindelser och åtaganden svarar dess tillgångar. Medlem äger icke del däri.

§10 Föreningens upplösande

Om föreningen upplöses ska eventuella tillgångar gå till välgörande ändamål.

§11 Förtydligande

En Street Rod är en ombyggd eller nytillverkad bil av 1948 års modell eller tidigare.
Utmärkande för en Street Rod är följande.
Att hjulupphängningar, motor och transmission moderniserats och förfinats i sin konstruktion, samt att fordonet utvändigt ändrats från originalutförande t ex genom karossmodifiering, lackering, moderna fälgar och däck, tonade fönsterglas etc. Ett komplett serietillverkat chassi av årsmodell 1949 eller senare får ej användas. Karossen skall vara 1948 års modell eller tidigare. Vid användning av nytillverkad kaross skall denna utseendemässigt vara att hänföra till dylika tillverkade före 1948. Förändringarna av denna grundkonstruktion är tillåten.